Ensemble pas à pas!

L'Association les Amis d'Accompagner engage!

‘Les Amis d’Accompagner asbl-vzw’ is een vereniging voor sociaaljuridisch eerstelijnswerk gelegen te Koekelberg. Voor medewerking aan haar sociaal project zoekt zij

EEN MEDEWERK(ST)ER VOOR SOCIAAL-JURIDISCHE ORIENTATIE

FUNCTIE

De gelastigde met sociaaljuridische oriëntatie staat de Operationele verantwoordelijke van de Vereniging bij in het organiseren en functioneren van de Sociaaljuridische onthaaldienst.

Zij/Hij leidt dagelijks het team vrijwilligers waaruit die dienst is samengesteld.

 

HOOFDTAKEN

 • De vraag (vragen) van de hulpzoekenden beluisteren en analyseren;
 • Zoeken naar mogelijke oplossingen en de betrokken persoon oriënteren (stappenplan);
 • Zorgen voor de voorbereiding van begeleidingsopdrachten op het terrein toe te vertrouwen aan vrijwilligers;
 • Het team vrijwillige sociaaljuridische dienstverleners coördineren en leiden
 • De planningen van de sociaaljuridische onthaaldienst beheren
 • De opvolging van het dossier met de hulpzoekende zelf en/of de sociaaljuridische dienstverlener verzekeren.

 

VEREISTEN

 • Diploma van sociaalassistent(e).
 • Volledige tweetaligheid: Nederlands/Frans onontbeerlijk.
 • Erkende ervaring in eerstelijnshulp.
 • Onthaalkwaliteiten, luisterbereidheid, analytische geest en zin voor organisatie.
 • Teamgeest en zin voor animatie
 • Computervaardigheden (Word, Excel, Internet)
 • Goede kennis van het Brussels institutioneel sociaal kader
 • Vlotte mondelinge en geschreven communicatie

 

AANBOD

 • Contract van onbepaalde duur.
 • Aangepast loon met extra wettelijke voordelen.
 • Verrijkende beroepservaring.
 • Aangename en dynamische werksfeer.

 

Geïnteresseerd door het project?

Meer informatie over de Vereniging op www.accompagner.be

Gelieve de brief met motivatie en CV vóór 03/03/2018 per E-mail te sturen naar: bruxelles.ad@accompagner.be

« Les Amis d’ACCOMPAGNER asbl-vzw », association sociojuridique de première ligne située à Koekelberg, engage pour collaborer à son projet social :

UN(E) CHARGÉ(E) de l’ORIENTATION SOCIOJURIDIQUE

 FONCTION

Le/la Chargé(e) de l’orientation sociojuridique seconde le Responsable opérationnel de l’Association dans l’organisation et le fonctionnement du Service d’accueil sociojuridique.

 

Il/elle gère au quotidien l’équipe de bénévoles que compose ce Service.


 

TÂCHES PRINCIPALES

 • Écouter et analyser la/les demandes d’aide des usagers ;
 • Rechercher les solutions possibles et orienter la personne (plan des démarches);
 • Préparer l’accompagnement de l’usager sur le terrain par un bénévole;
 • Coordonner et encadrer l’équipe bénévole des accueillants sociojuridiques ;
 • Gérer les plannings du Service d’accueil sociojuridique ;
 • Assurer le suivi des dossiers avec l’usager et/ou l’accueillant sociojuridique ;

 

EXIGENCES

 • Diplôme d’assistant(e) social(e)
 • Bilinguisme parfait néerlandais/français indispensable.
 • Une expérience avérée dans l’assistance de première ligne.
 • Capacités d’accueil, d’écoute, esprit d’analyse, sens de l’organisation.
 • Esprit d’équipe et d’animation
 • Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Internet).
 • Bonne connaissance du milieu institutionnel social bruxellois.
 • Maîtrise de la communication orale et écrite.

 

NOUS OFFRONS

 • Contrat à durée indéterminée.
 • Rémunération appropriée avec avantages extra-légaux.
 • Expérience professionnelle enrichissante.
 • Ambiance de travail agréable et dynamique.

 

Intéressé(e) par notre projet?

Plus d’informations sur l’Association : www.accompagner.be

Votre lettre de motivation et votre cv sont à envoyer avant le 03/03/2018

par courriel à : bruxelles.ad@accompagner.be